ERP Guided Tour
Вашият пътеводител в света на ERP технологиите!

полезни съвети

Начало / полезни съвети

7 начина да гарантирате успеха на своя ERP проект

1. Дефинирайте ясно своите Ключови фактори за успех. Защо внедрявате нова ERP система? Какви цели сте си поставили?

2. Изберете компания - внедрител, която разполага с ERP решение във Вашата индустрия и с необходимия опит и ноу-хау с подобни проекти.

3. Трябва да работите с консултантите от компанията - внедрител като един отбор, за да постигнете желаните резултати.

4. Уверете се, че разполагате с ясни изисквания относно проекта и можете да разчитате на добро управление на проекта от страна на своите служители. Лошото дефиниране на обхвата и липсата на контрол по проекта са двата най-големи риска.

5. Фокусирайте се върху резултатите и информацията, от която се нуждаете за да управлявате своя бизнес. Много компании се фокусират главно върху записите, входящата информация и работните потоци без да се замислят коя информация е важно да получават от своята ERP система, за да подобрят своята ефективност.

6. Минимизирайте доработките при първоначалното внедряване. Започнете ли "да отваряте кода", тръгвате по "хлъзгавия" път на промени в обхвата на проекта, неясноти, промяна на мненията. 

7. Обучавайте се, обучавайте се, обучавайте се. Тествайте, тествайте, тествайте. Включете и ключовите потребители. Не тествате дали системата работи- тествате дали системата отговаря на вашите потребности и изисквания.

8 съвета при избор на ERP система за Вашия бизнес

Вече за никого не е тайна, че ERP системите са задължителни за компаниите, които желаят да подобрят ефективността на своята дейност, да оптимизират бизнес процесите си и да постигат добри резултати в настоящите икономически условия.

Изборът на ERP система изисква включването на представители от различни отдели на компанията, които ще работят заедно, за да се постигне ефективност във всеки процес на организацията. Тази координация се отнася както за техническата страна на внедряването (създаването на единна база данни), така и за процесите във фирмата. Това означава, че трябва да се създаде много добър синхрон между купувача, доставчика и внедрителя на системата.


Закупуването на ERP система изисква детайлно опознаване на предлаганите решения на пазара, но от особено значение е да се конкретизират изискванията и нуждите на дадената компания.

8 съвета от практиката при избор на ERP система

1. Очертайте дългосрочната стратегия на компанията
Различните компании имат различни стратегии. Някои компании се опитват да избягат от многофункционалните ERP системи, като търсят такива с по-ограничени функции, но тясно специализирани за техния бранш. Други просто искат да сменят остарялата ERP система с такава, която се смята за по-модерна и по-малко рискова. Трети сменят софтуера, който имат понеже бизнесът им се развил много бързо или са били придобити от друга компания. Има компании, които търсят системи, в които са съчетани най-добрите практики за техния бизнес. Това ще им помогне да подобрят своите процеси и начин на работа. Най-важното обаче е, каквато и стратегия да изберете, да бъдете сигурни, че тя е съгласувана с всички членове на екипа, който избира системата.

2. Търсете съответствието с Вашия бизнес
Само защото във всяка ERP система има производствен модул не означава, че тя е подходяща за Вашето производство. Например, ако Вашето производство е дискретно, то процесно-ориентираното производство няма да Ви свърши работа. Добре е да успеете да конкретизирате изискванията си в рамките на Вашата индустрия.

3. Оценете съществуващата ИТ инфраструктура
Предварително трябва да дефинирате хардуерните и софтуерни системи, с които вече разполагате. Различните ERP продукти имат различни изисквания към техническото ИТ оборудване. В съвременните условия изникват и въпроси за използването на SaaS модел на лицензиране, което също е вариант и подлежи на проучване.

4. Фокусирайте се върху ERP решения, които покриват изискванията на Вашата компания
Различните ERP системи са предназначени за различен тип организации – както според броя на служителите, така и според индустрията. Важно е да изберете решение, което отговаря на изискванията и нуждите точно на Вашата организация, защото някои решения са предназначени за производствени компании и разполагат с функционалности, които едва ли ще ви бъдат необходими, ако сте дистрибутор на бързооборотни стоки.

5. Проучете внимателно ERP доставчика
Поискайте референции от компаниите - техни клиенти. Разберете дали притежават опит с проекти във Вашата индустрия, дали имат подкрепата на глобален доставчик на ERP решения, който да гарантира, че решението ще се развива и надгражда във времето. Често доставчиците на ERP решения предлагат и приложения за управление на връзките с клиенти (CRM системи) или BI решения. Не пренебрегвайте това в случай, че планирате внедряването и на други ИТ решения в следващите няколко години.

6. Планирайте и в бъдеще време
Изберете ERP решение, което ще „расте“ заедно с Вашата компания. Вземете предвид не само модулите и функционалностите, които са необходими в настоящия момент, но и тези, които може да са необходими след шест месеца или една година в съответствие с плановете Ви за развитие на бизнеса. ERP системата е дългосрочна инвестиция. Нуждаете се от достатъчно гъвкаво решение, което да може да се развива и променя заедно с бизнес процесите и новите инициативи във Вашата компания, както и да дава възможност лесно да бъдат добавяни нови потребители.

7. Калкулирайте общата цена за придобиване по всяка ERP оферта
Общата инвестиция за придобиване на ERP система включва освен стойността на лицензите, и цената на внедряване, включително допълнителни разработки и обучение.

8. Настоявайте за демонстрация на ERP решението
Много компании предоставят онлайн демо на ERP решенията, но тo не е достатъчно задълбочено. Организирайте среща с компанията доставчик и внедрител на ERP решението и изисквайте демонстрация на модулите и функционалностите, които бихте искали да внедрите. По време на срещата и демонстрацията е препоръчително да включите и служители от различните отдели на Вашата организация, които впоследствие ще използват ERP системата.


Успехът на един проект по внедряване на ERP система зависи от много и различни фактори, които са взаимосвързани помежду си: ясното разбиране и очертаване на изискванията и нуждите на Вашата компания, внимателния избор на система, наемането на външни консултанти по проекта, гладкото протичане на внедряването и не на последно място поддръжката и надграждането на ERP системата във времето.

 

Препоръки за успешно усвояване на еврофинансиране за ERP система

Ако кандидатствате за еврофинансиране за ERP система и очаквате проектът Ви да бъде одобрен,  сред най-големите предизвикателства са кратките срокове предвидени за реализирането на ERP проектите по европрограмите.

Истината е, че добрата комуникация между компанията-бенефициент, консултантската компания и  компанията, която ще бъде избрана за внедрител на ERP системата, заедно с навременната координация по отделните етапи от проекта са ключови за успешната му реализация.

Ние,  екипът на ФТС България ООД, базирайки се на повече от  17 години опит с проекти по внедряването на ERP системи, Ви предоставяме няколко конкретни съвета и препоръки какви стъпки да предприемете, за да гарантирате навременно приключване на проекта по внедряване на система за управление на бизнеса и успешното усвояване на финансовите средства по еврофондовете.

I. Кои са основните административни етапи  от реализирането на проект за ERP система по еврофондовете (обикновено отнема от 2 до 4 месеца):

1. Обявяване на списък с одобрените проекти ;
2. Подписване на договори за безвъзмездна помощ с одобрените кандидати (започва да тече 12 месечен период за изпълнение на проекта);
3. Подготовка на тръжна документация;
4. Съгласуване на тръжната документация с ИАНМСП (Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия);
5. Публикуване на обявата за тръжна процедура;
6. Получаване и отваряне на оферти по обявената тръжна процедура;
7. Оценка на офертите и решение на Комисията;
8. Съгласуване на решението на Комисията и резултатите от търга с ИАНМСП (Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия);
9. Подписване на договор между компанията-бенефициент и  компанията-доставчик на ERP системата за управление на бизнеса, спечелила търга;
10. Изпълнение на проекта  (внедряване на системата за управление на бизнеса).

II. Съвети  и препоръки от ФТС за внедряване на ERP система и успешното усвояване на еврофинансирането по проекта

Ако Вашият проект е сред одобрените за еврофинансиране проекти, веднага трябва да стартирате предварителната подготовка на документите за тръжната процедура. Важно е предварително да се обърне внимание на техническите изисквания към системата, както и на методологията на оценка на офертите по търга.

Ето конкретни съвети с какво да започнете, докато очаквате подписването на договора за безвъзмездна помощ:

1. Дефинирайте целите, задачите, обхвата на проекта за внедряване на ERP решение. Прецизното предварително планиране  ще допринесе за бързото съгласуване и координация на следващите етапи от проекта.
2. Определете екипа от служители във Вашата компания ( ръководител проект и ключовите потребители  по функционални области – финанси, търговия, производство, логистика и т.н.) за системата.
3. Опишете бизнес процесите в организацията – необходимо е да обмислите дали са необходими реинженеринг на бизнес процесите, промени в организационната структура на компанията, в сегментирането на клиентите и доставчиците, в продуктовата номенклатура, приходно-разходните центрове и т.н.
4. Конкретизирайте отчетите, справките и печатните форми, които ще изисквате да бъдат генерирани от ERP системата в различните направления.
5. Обсъдете дали се предвижда интеграция на ERP системата с други системи ( например мобилна система, GPS система, банков интерфейс и др.)
6. Обмислете дали разполагате с конкретен и пълен масив от данни за Вашите номенклатури – клиенти, доставчици, артикули. Кои са ключовите характеристики, по които ще следите и анализирате всяка от номенклатурите така, че да извлечете максимална полза от работата с интегрирана система за управление на бизнеса.
7. Организирайте срещи  с компании-внедрители на ERP системи. Можете да заявите и демо-презентации на контролни примери с данни от Вашата организация.

Изпрати на приятел
Стани фен във Facebook
Предложи тема за следващото пътешествие
Виж предстоящите ERP пътешествияВиж предстоящите ERP пътешествия
Януари 2020
П В С Ч П С Н
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
Февруари 2020
П В С Ч П С Н
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
Март 2020
П В С Ч П С Н
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31        
Април 2020
П В С Ч П С Н
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
« изминали още »
Резервирай своето място сега